Vad ska man beakta vid beräkning av flyttfirmornas priser i Stockholm

smalldog448 | Vad innehåller vanliga kostnader för en flytt

Vad innehåller vanliga kostnader för en flytt

Ett team av professionella lastare, som har alla nödvändiga förpackningsmaterial och motsvarande transport, kan klara vilken flytt som helst. Men många invånare intresserar sig för huvudfrågan – priset på ett tjänstekomplex för att lasta och leverera saker. Vidare studerar vi noggrant de grundläggande aspekterna som påverkar det pris som avdelningschefer anger vid beställningen. Först är det värt att precisera att företag, som finns på toppnivå, föredrar att få så mycket information som möjligt om en förestående flytt före beställningen. Listan av frågor, som vanligen ställs de kunder, som vill göra en beställning, innehåller följande:

 • volymen av de gods, som ska fraktas
 • om man behöver extraförpackning för sköra föremål
 • avståndet mellan lastningspunkten och avlastningspunkten.
 • antalet våningar på den byggnad där arbetena kommer att utföras

Besparing på personal

Härvid beräknas ofta flyttfirmornas priser i Stockholm per timme. Men det innebär inte att du ska kalla en eller två lastare för att utföra ett arbetskomplex av besparingsskäl. Här är allt mer än logiskt: ju mer lastare kallas för utförande av en uppgift, desto snabbare avslutas processen. Som jämförelse kan man beräkna medelpriset på en flytt på egen hand. Alltså utgör priset på en arbetares tjänster i staden 300 kronor per timme, men ett team, som består av två människor, kommer att be 400 kronor per timme för sitt arbete. Det är logiskt att två arbetare från ett transportföretag klarar lastnings- eller avlastningsarbeten nästan två gånger snabbare. Därigenom kan kunder spara ungefär 200 kronor.

Vi har bedömt pris på personaltjänster utan hänsyn till transportkostnader. De här kostnaderna kan omfatta en resa inom staden eller förorten. Om kunder tänker dock flytta till en annan stad, kommer det att leda till en obetydlig ökning av beställningens totalpris. Vid beräkningen ska man utgå från såväl avståndet som tiden för förflyttning.

Extratjänster

Flyttfirmornas priser i Stockholm påverkas särskilt av nödvändigheten att utföra riggningsarbeten. I stort sett gäller det nedsänkande eller hissning av skrymmande föremål eller möbler från de lokaler som är belägna på andra våningen eller högre.

Här tar vi med i beräkningen två följande faktorer:

 • höjden för hissning
 • vikten av det föremål som transporteras

Det rekommenderas att förbereda sig till flytten i förväg genom att förpacka de viktigaste och sköraste föremålen. Men om kunder har ingen tid för sådana operationer, kan flyttfirmor utföra dem på egen hand för extrabetalning. Då kommer vi att lägga till en extrapunkt till beräkningen över de utförda arbeten. Om du behöver förpackningsmaterial, varna avdelningschefen i förväg om det när du gör en beställning.


Fördelar med utkontraktering av logistik, varför den nutida affärsverksamheten behöver den

smalldog448 | Fördelar med utkontraktering

Utkontraktering av logistik

Enligt de sista statistiska uppgifterna har många företag en betydlig nivå av logistiska kostnader. Experterna säger att affärsföretags aktuella system för organisering av logistik är oeffektivt. Om vi tittar på den här situationen ur ett globalt perspektiv, ska man multipricera problemfrågorna inom inre logistik med stora avstånd, som tillryggaläggs av lastbilar. Låt oss få klarhet i varför utkontraktering av logistik behövs och hur den bidrar till en högre effektivitet av transportföretags tjänster.

Varför behövs utkontraktering av logistik

Idag servicen för utkontraktering av logistik är verkligen eftertraktad, vilket bekräftas av ökande antal kunder. Lockande av kvalificerade logistiska operatörer till arbetsprocessen låter få maximal vinst vid operativ och exakt affärsverksamhet. Det finns följande fördelar med utkontraktering:

 • Man kan väsentligt minska företagskostnader för att leverera färdiga produkter eller exportera råvaror.
 • Logistiska företag tar hand inte bara om leverans av råvaror och vidare frakt av färdiga produkter, utan också organisering av inre lokaler och tillfartsvägar.
 • Utomstående operatörer är högre motiverade än fast anställda. Därför utför de sitt arbete maximalt effektivt.

Det finns en god regel, som säger att utkontraktering är mer lönsam jämfört med betjäning och underhåll av företagets egen logistisk avdelning. Operatörer av sådana företag erbjuder kunder de tjänster som låter betydligen minska leveranskostnader, förkorta förflyttningsrutt av godset, samt inte bli distraherad för att lösa problemsituationer med leverans av råvaror och produkter. Vad gäller perspektiv av den här riktningen, prognostiserar experter att den här affärsvektorn kommer att utvecklas. Enligt uppgifterna från internationella expertgrupper, kommer de här tjänsternas pris öka med 10 procent varje år de närmaste femton-tjugo åren. Det bekräftas av den nuvarande situationen och effektivt arbete av befintliga företag. Därför kan man säga att utkontraktering av logistik snabbt blir mer populär på tjänstemarknaden.

 

 

Fördelar med arbete med vår service, förmåner för kunder och fraktare

smalldog448 | Fördelar med arbete

Hur kan du snabbt och enkelt beställa en lastbil

Med hänsyn till det faktum att efterfrågan på frakter och leverans av gods ökar behöver man de företag, som motsvarar kundernas behov och gör vinst på sitt arbete utan att öka priserna på sina tjänster. Vårt företag erbjuder högkvalitativa tjänster på den svenska marknaden och arbetar med ett ständigt gott rykte. Alla vinner på samarbetet med oss: kunder, godsmottagare, administrativa assistenter och förare. Vi har en stor bilpark och förening av många fraktare från landets olika vrår.Tack vare vår service kan godsägare enkelt hitta en nödvändig transport, och förare – beställningar för sitt arbete. Det krävs bara tre klick för att göra en beställning. Man gör det på vår webbplats, som har en bekväm gränssnitt och där du får ett snabbt svar.

Vad ger dig våra tjänster

Med hjälp av vår service kan deltagarna i frakten hitta nödvändiga tjänster samt se till att avtalsvillkoren iakttas. Om godssändaren gör en beställning, tar emot en förare med en passande bil den och kör i väg för lastning. På resruttens alla etapper kan en kund kontrollera tiden för fullgörande av arbeten tills godset avlastas och denne/denna får betalning. Vi anger tjänstepris enligt antalet kilometer och resruttens svårighetsgrad, och kunden har rätt att införa rättelser och komma överens om extravillkor. Det är lätt att göra en beställning på vår webbplats, där en fullständig beställningsbas finns till hands. Arbeten utförs enligt normerna av den svenska lagstiftnigen med en licens och statlig registrering.

Fördelarna med samarbetet med oss

Genom att beställa våra tjänster får du följande:

 • Nyckelfärdig åtföljning av frakten: från lastning till du får pengar från godsmottagare
 • Ständig kontroll över rutten – kunden får möjligheten att kontrollera bilens förflyttning på en karta via en mobilapp.
 • Föraren har en kommunikationsapparat, som låter honom ta emot beställningar via en mobilsignal utan att lämna sin bil samt upprätta förbindelse med kunden och administration ifall vissa problem uppstår
 • Resursekonomi – genom att beställa en frakt sparar du den tid, som du annars skulle ha slöst för att hitta en bil på egen hand, samt pengarna för logistik och administrativa assistenter
 • Vinst för fraktaren – denne/denna ser beställningslista i databasen och kan välja en passande beställning beroende av fordonets typ och möjligheter
 • Möjligheten att skapa rankning och rykte för sig själv med hjälp av servicen för kundomdömen
 • Kundstöd – om du har vissa problem kan du ringa operatören och lösa alla tekniska frågor
 • Betalning för använding av vår resurs är fixerad, det finns paket av olika nivåer.

Du vinner genom att samarbeta med oss: du får din egen kundbas och en pålitlig partner.

 

 

Vad utgör fraktavtal och speditionsavtal

smalldog448 | Vad utgör fraktavtal

Speditionsavtal och fraktavtal

Vid frakt av värdefulla varor är det oehört viktigt att se till att godset inte förstöras, blir skadat eller tappas på vägen, vilket kan leda till oförutsedda kostnader och förluster både för godssändaren och godsmottagaren. För att undvika det här ingås separata avtal med godsfraktaren, vilket tjänar som garanti för föremålens säkra förvar under frakten.

Standartdokumenten för godsfrakt

Inrikesfrakter åtföljs alltid av ett fraktsedel och internationella frakter – av dess motstycke, som kallas CMR. Det här dokumentet innehåller följande godsförteckning:

 • Markering
 • Benämning
 • Typ
 • Vikt, dimensioner
 • Punkter för mottagning och avlastning
 • Datum och tid
 • Parternas namnteckningar

Föraren undertecknar dokumentet i fälten ”Jag har mottagit godset” och ”Jag har överlämnat godset”. Hans/hennes ansvar går ut på att köra fram de saker som överlämnats honom/henne. Det är inte viktigt för honom att veta, hur varorna bevarats eller i vilket skick de är. På vägen uppvisar han/hon trafikpolisen bara sina personliga transportdokument och licensen för frakt av farliga gods, om det behövs.

Fraktavtal

Ett separat avtal ingås mellan kunden och godsfraktaren, som innehåller:

 • Rättigheterna och skyldigheterna av fraktparterna
 • Exakta leveranstider
 • Fraktvillkoren
 • Storleken på böter och förfarandet för framställning av böter om avtalsvillkoren inte iakttas
 • Parternas rekvisit och namnteckningar, som registrerar att de tar på sig ansvaret.

Det finns inga exakta regler för upprättande av ett sådant avtal. Därför upprättar transportföretag dem egenmäktigt och korrigerar dem efter eget bedömande inom ramen för landets lagstiftning. Det är ett standartiserat dokument, som tillämpas till alla frakter. Det innehåller inget avsnitt med beskrivning av varje vara. I detta syfte bifogar man ett fraktsedel.

Speditionsavtal

Utöver de ovan uppräknade avtalen kan du upprätta ett dokument om godsspedition. Man gör det om produkterna är värdefulla och det är ytterst viktigt att kontrollera dess frakt på alla punkter. Speditören kan vara föraren själv eller tredje person, som undertecknar det här dokumentet. Genom att ta på sig ansvaret och acceptera avtalsvillkoren, där dennes/dennas skyldigheter anges, ska speditören göra följande:

 • Kontrollera lastning av godset, förpackningens skick, markeringen
 • Granska alla bifogade dokument
 • Periodvis kontrollera godset på vägen
 • Lasta av varorna samt hyra utrustning och anställa lastare i syfte att göra det
 • Ta emot mottagningsdokumenten och överlämna dem till kunden.

Speditionsavtalet är lönsamt för fraktaren, eftersom denne/denna i så fall arbetar enligt en högre tariff. Alla ovan uppräknade dokument kompletterar varandra.

 

Innovation från Volvo – nödbroms för lastbilar

smalldog448 | Innovation från Volvo

Volvo har skapat ett system för nödbromsning

Bilolyckor sker mycket ofta på vägen. Ibland hinner inte förare reagera i tid på motorvägar eller somnar överhuvudtaget vid ratten, vilket leder till trafikolyckor med väsentliga förluster. Den svenska koncernen Volvo försökte lösa det här problemet genom att uppfinna och introducera i sina bilar ett system som kallas Autonomous Emergency Braking. Det utgör en nödbroms, som först varnar och sedan stannar bilens rörelse av egen kraft, om föraren är overksam. Den här uppfinningen är särskilt aktuell för lastbilar, som man har svårt att stanna snabbt på otillräckligt avstånd från krockobjektet. En sådan lösning kan minska antalet trafikolyckor på kommersiella fordon med 27%.

Bromssystemets arbetssätt

Man monterar en sats av kameror och radar på bilen, samt en styrpanel, som kopplas till bromsarna.

Dess arbetssätt omfattar följande:

1. Uppföljning av avståndet till närmaste bilar, som kommer körande på vägen;

2. Närheten till orörliga objekt på resvägen;

3. Varning av föraren om ett objekt, som närmar sig på ganska farligt avstånd, genom en indikatorlampa;

4. Fungerande av extra nödbromsar och rörelseuppehåll utan förarens hjälp.

Utvecklarna påstår att AEB-systemet kommer att hjälpa chauffören utan att beröva denne initiativ. Det kommer att fungera av egen kraft ifall en krock är oundviklig. Automatiken är nyttig för alla trafikdeltagarna. Därför har den en oehört stor nytta. Medan avståndet till ett objekt inte är kritiskt, ser föraren farosignalen och tar beslut om styrning samt manövrerar på vägen. Om avståndet blir kortare och det finns ingen reaktion, uppstår en ljudsignal och fungerar stötfri bromsning i sista ögonblicket.

AEB i framtiden

Europas kommitteer genomför krocktester av nya säkerhetsapparater i bilar. Efter undersökningar och testningar har de godkänt Volvos system för nödbromsning. Sådana bromsar finns redan hos FH-serie bilar av den här koncernen, och man tänker montera dem på alla lastbilar i framtiden. Fraktarna, som har monterat AEB på sina fordon, har redan märkt säkerhetsökning och minskning av antalet trafikolyckor. Det ökar kundernas förtroende till godsfraktarna, vilket leder till vinstökning. EU-länderna tänker utfärda ett lagförslag, som förpliktar alla fraktare att använda Volvos system för nödbromsning.